Säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Kuopion polkijat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ TOIMINTA-AJATUS

Yhdistys edistää polkupyöräilyä sekä toimii polkupyöräilijöiden edunvalvojana Kuopion seudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa etujärjestö-, viestintä- ja julkaisutoimintaa, järjestää tapahtumia ja koulutuksia sekä osallistua paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä yleisö- ja jäsentilaisuuksia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa sekä välittämällä pyöräilyyn liittyviä julkaisuja, välineitä ja asusteita.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja toimii sen hyväksi sekä suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa yli kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä.

4§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia on vuosikokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset.

Vuosikokous on pidettävä vuosittain tammi-huhtikuussa, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

5§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Yhdistys on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen, kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tiettyä ilmoittamaansa tarkoitusta varten. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa.

Yhdistyksen kokousten kokouskutsut, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat, on toimitettava jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla internetissä, tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle sähköpostitse tai postitse.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt enintään vuodeksi kerrallaan ja asettaa tarpeelliset työryhmät.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Yhdistys voi myöntää hallituksen jäsenelle eron hänen pyynnöstään.

7§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai henkilö, jolle hallitus on myöntänyt yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen. 

8§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastajan toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään vuosikokouksessa hallitukselle.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätös tulee voimaan, jos kummassakin kokouksessa sääntöjen muutosta tai yhdistyksen purkamista on kannattanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Yhdistyksen purkautuessa varojen käyttötavasta päätetään jälkimmäisessä purkamisesitystä käsittelevässä kokouksessa.